Kulisbet’da Mobil Bahis – iPhone, Android ve Diğerleri

Posted by

Kulisbet’da Mobil Bahis – iPhone, Android ve Di?erleri

Hayat?m?z?n nerdeyse her alan?nda yapm?? oldu?umuz i?leri kolayla?t?r?p h?zland?ran mobil cihazlar?m?z, hemde çok fazla vakit ve efor harcayarak yapaca??m?z ?eyleri de cebimize kadar getirip saniyeler içinde yapabilme imkan? sunuyor.

Bahis sitelerinin de dikkatini çeken bu durum çok uzun süre önce bahis sitelerini mobil uygulamalar yapmaya yönlendirdi ve böylece bahis severlere bilgisayar ihtiyac? duymadan ak?ll? telefonlar?n? kullanarak diledikleri zaman ve diledikleri yerde bahis oynama ?ans?na kavu?tu.

Geli?mi? fonksiyonlar? ve internet sitesi üstünde yer alan tüm fonksiyonlar?ni içinde bar?nd?rmas? sebebiyle Kulisbet Android uygulamas?, bahis oynayan tüm kullan?c?lar?n be?enerek kullanm?? oldu?u uygulamalardan bir tanesi.

Bahis oynamak ülkemizde yaln?zca vergi ödeyerek iddaa üstünden yasal oldu?u için bu tür uygulamalar uygulama marketlerinde yer alm?yor ve bahis sitelerinin kendileri taraf?ndan verilen ba?lant?lar üstünden indirilebiliyor.

Sadece Android uygulamas?na sahip olan Kulisbet , uygulamas?n? ne yaz?k ki iOS veya Windows Store platformlar?na ta??yamad??? için bu kullan?c?lar?na nerdeyse ayn? görevi gören mobil internet sitesi üstünden hizmet veriyor.

Geli?mi? özelliklerle beraber oldukça ??k tasar?m?yla dikkati çeken Kulisbet Android uygulamas?n? sizler için inceleyerek hangi i?lemleri nas?l yapaca??n?z?, para yat?rma ve çekme i?lemlerinin nas?l yap?ld???n? ve di?er tüm ayr?nt?lar? sizler için anlatt?k.

Kulisbet Android Uygulamas? ?ndirme ve Giri?

Uygulamay? Kulisbet sitesinin sa? üzerinde bulunan mobil cihaz simgesine t?klad?ktan sonra direk ?ekilde indirme linkine eri?ip indirmeniz ve cihaz?n?zda kurman?z mümkün. Bu uygulama da t?pk? Kulisbet gibi güvenilir oldu?undan içinizde herhangi bir ?üphe olmas?na gerek yok. Sadece uygulaman?n yasal olmamas? sebebiyle uygulama market üzerinden indirilmesi mümkün olmad??? için bu tür bir yöntem ile indiriliyor.

Uygulamay? indirip kurduktan sonra ilk giri?te sizden kullan?c? ad?n?z? (mail adresi) ve ?ifrenizi istemektedir. Bu a?amada verilen bilgiler do?ru olarak girildi?inde sizden Kulisbet Android uygulamas?na sonraki giri?lerinizi kolayla?t?rmak için ekrana desen çizerek bir ?ifre isteyecek. Belirledikten sonra daha sonraki giri?lerinizde t?pk? ekran kilidi açar gibi uygulamaya birkaç saniyede giri?iniz mümkün olacakt?r.

Kulisbet Android Uygulamas? Menüler ve Tu?lar

Uygulama oldukça modern çizgilerle ve oldukça kolay kullan?lan tasarland??? için daha önce bu tür bir uygulama kullanmam?? olsan?z bile rahatl?kla al???yorsunuz.

Giri? ekran?nda size bahis, sen temell sporlar, casino, canl? casino ve türk pokeri olarak e?lenebilece?iniz alanlar? yani bahis türlerini sunuyorlar. Bu ekranda ne yapmak istedi?inizi seçerek devam edebilirsiniz. Ayn? menüye uygulaman?n de?i?ik bir ekran?ndayken sol üstte bulunan menü tu?una (3 çizgi) basarak da ula?arak en temel sayfaya geri dönmeden di?er menülere yani bölümlere h?zl? geçi? yapman?z mümkün.

Uygulama ekran?n?n sa? üzerinde iki simge bulunuyor. Bunlardan sa?daki olan yani insan profil foto?raf? sizin Kulisbet hesab? profiliniz. Bir nevi site üstünde yapt???n?z veya yapaca??n?z her ?eyi bu menü üstünden kontrol edebilirsiniz.

Mesajlar?n?z, bonuslar?n?z, daha öncesinden oynam?? oldu?unuz tüm bahisler, para çekme ve yat?rma, mü?teri hizmetleriyle ileti?im, sitenin kurallar? ve di?er tüm ayr?nt?lar profil menüsünde bulunuyor.

Profil simgesinin hemen solundaki metal paralar?n üst üste konulmas? ile elde edilen simge ise Kulisbet hesab?na para yat?rma ve para çekme i?lemlerinin yap?lmas? için sunulmakta olan bir k?sayol. Bu tu?a dokundu?unuzda direk ?ekilde kar??n?za para yat?rma ve para çekme alternatifleri ç?kmaktad?r.

Uygulama üstünde para yat?rma ve para çekme alternatiflerine her giri? yapt???n?zda kar??n?za direk ?ekilde yöntemlerin bulundu?u liste gelmektedir. Diledi?iniz para yat?rma veya çekme yöntemini seçtikten sonra gerekli bilgilerin giri?ini yaparak i?lemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Kulisbet Android Uygulamas? Bahis ve Canl? Bahis

Uygulaman?n en temel sayfas?ndan bahis veya canl? bahis seçimi yapabildi?iniz gibi dilerseniz sol üstteki menülerden de ayn? seçimi yapabiliyorsunuz.

Bahis oynamak için evvela bahis bölümüne giri? yap?p sonras?nda diledi?iniz ligleri seçerek maç listelerine eri?ebiliyorsunuz. Maç listelerinde ise bahis oranlar?n? kontrol edip diledi?iniz seçene?e dokunarak bahis olarak ekleyebiliyorsunuz.

Burada dikkat etmeniz gerekli olan ?ey, canl? bahis oynamak istiyorsan?z bahis bölümüne girdikten sonra kar??n?za gelen ekrandan sar? renkli ‘’Canl? Kar??la?malar” tu?una dokunarak gerekli menüye girmeniz. Canl? bahis bölümünde de spor dallar? kendi içlerinde ayr?l?yor ve hepsi kendi kategorisi alt?nda liste olarak kar??n?za ç?k?yor. ?stedi?iniz müsabakay? seçtikten sonra ise kar??n?za hem o maçla ilgili tüm istatistikler hem de farkl? bahis alternatifleri geliyor.