Kulisbet Giriş Adresi

Posted by

Kulisbet bahis ve casino sitesi, ükemizdeki en iyi ve en kaliteli sitelerden biri olarak kar??m?za ç?k?yor. Curacao Lisans? ile hizmet sunmas? güvenilir yap?s?n? perçinliyor. Bahis dünyas?n?n önde gelen firmalar?ndan olmas? ve bu sektörde tecrübeli olmas? ise alan?n?n öncüsü olma ba?ar?s?n? getiriyor. Öyle ki Türkiye’de çok say?da bahis sitesi var. Fakat bunlar aras?nda güvenilir, kaliteli, güçlü duru?a olanlar?n say?s? bir elin parmaklar?n? geçmez. Bu yönünden bakacak olursan Kulisbet sitesi, tam da istedi?iniz gibi bir site diyebiliriz. Kulisbet taraf?ndan belirlenen kurallara dikkat etti?iniz sürece geri ödemeler noktas?nda kesinlikle sorun ile kar??la?mayaca??n?z bir sitedir. Hem finansal yöntemlerin say?ca fazla olmas? hem de alt yap?s? sayesinde güvenli ve h?zl? para transferleri sa?lanabiliyor. Bonuslar k?sm?nda ise cömert bir vizyona sahip. Gerek deneme bonusu gerekse ilk üyelik bonusu kampanyalar?, kesinlikle incelenmesi gereken f?rsatlar aras?nda yer al?yor.
Kay?t ve üyelik giri? i?lemleri
Kulisbet kay?t i?lemleri sadece online ve internet üzerinden gerçekle?tiriliyor. Bilgisayardan veya ak?ll? telefonlardan kolayl?kla üye olabilirsiniz. Kulisbet’e yaln?zca 18 ya? ve üzeri olanlar üye olabiliyor. Siteye herkesin yaln?zca bir oyuncu hesab? açma hakk? var. Birden fazla ad?n?za aç?lmas? durumunda sonraki olu?turulan üyelikler kapat?l?yor. Hile amaçl? olu?umlarda ise hesaplar?n tamam? kapat?l?yor. Bu sebeple hesap açarken sadece kendinize ait gerçek bilgileri kullanman?z önem arz etmektedir. Kay?t a?amas? çok k?sa sürede tamamlan?yor ve tamamen ücretsiz. Web sitesinin sa? üst taraf?nda mobil sitesinde ise sa? alt tarafta bulunan ‘Kay?t Ol‘ butonundan kay?t formuna ula?abilirsiniz. Kulisbet kay?t formunu tam olarak doldurun ve ‘Hesap Olu?tur’ k?sm? ile i?lemi tamamlay?n. 
Kulisbet mobil uygulama
Mobil cihaz tercih eden kullan?c?lar? için IOS ve Android mobil uygulamalar Kulisbet’te elbette ki bulunuyor. Bunlara site içerisindeki linklerden veya sosyal medya hesaplar?ndan eri?ebilir ve tamamen ücretsiz bir ?ekilde indirilip kurulabilirsiniz. Android mobil uygulama linki site içerisinde logo ?eklinde yer almaktad?r. Bu linkten indirece?iniz kulisbet.apk dosyas? 2,47 MB büyüklü?ündedir. Telefonunuzun haf?za k?sm?nda fazla yer kaplamayacakt?r. Kulibset mobil uygulama kurulumu ise son derece basittir. E?er kurulum esnas?nda bir sorun ya?arsan?z veya deste?e ihtiyaç duyarsan?z mü?teri hizmetleri ile ileti?ime geçebilirsiniz.

Mü?teri hizmetleri
Kulisbet’in mü?teri hizmetleri bölümüne canl? yard?m üzerinden 7/24 ula?abilirsiniz. Buna ek olarak [email protected] mail adresi üzerinden de her zaman ileti?im kurman?z mümkündür.
E?er sosyal medya hesaplar?n? takip etmek isterseniz Kulisbet’in  hesap bilgileri a?a??daki gibidir.
Twitter hesab?: BetKulis
Instagram hesab?: bettkulis
Facebook hesab?: KulisBet
Telegram kanal?: t.me/betkulis
Pinterest : Kulisbet
Tiktok : kulisgame