Kombine Bahis Nasıl Oynanır?

Posted by

Kombine Bahis Nas?l Oynan?r?

Kaçak bahis ve legal iddaa sitelerinin her birinde tekli ve sistem bahislere alternatif olarak kombine bahislerden de yararlanma olana?? sunulmaktad?r. Sitelerde yer alan müsabakalar?n tüm ayr?nt?lar? incelendikten sonra kombine kupon haz?rlanmal?d?r.

Kombine Kupon Haz?rlama A?amalar?  

Öncelikli olarak ?ddaa, legal bahis program? kapsam?nda geçerli oldu?u gibi en az 4 adet maç olu?turma gibi bir zorunlulu?unuz bulunmamaktad?r. Kombine kuponunuzu illegal bahis sitelerinde diledi?iniz say?da müsabakadan olu?turma imkan?n?z bulunmaktad?r.

  • Bahis siteleri dahilinde alternatifler üzerinden spor bahisleri butonuna t?klamal?s?n?z. 
  • Diledi?iniz herhangi bir bran? kapsam?nda kombine kupon olu?turabilirsiniz. 
  • Kombine kupon dahilinde tenis, basketbol, voleybol veya kriket gibi spor bahislerini kullanabilirsiniz. Bu konu da herhangi bir s?n?rlama söz konusu de?ildir. 
  • Kuponunuza müsabakalar? ekleyip an?nda onaylamal?s?n?z. Aksi takdirde oranlar baz?nda de?i?im meydana gelirse de?i?im olan maçlar kuponunuzdan otomatik ?ekilde dü?ürülecektir. Bu sebeple ayn? müsabakay? yeniden bulup eklemeniz gerekebilir. 
  • Kupon türü k?sm?n? da kombine olarak i?aretlemeyi unutmamal?s?n?z.

Site ayr?m? yapmaks?z?n bu ad?mlar? tamamlayarak kombine kuponunuzu haz?rlama f?rsat?n? elde edebilirsiniz.  

Risk Analizi Nas?l Yap?l?r? 

Bahis sitelerinde müsabaka seçimi gerçekle?tirilirken kombine kuponlarda ba?ar? seviyesinin art?r?lmas? için risk analizi yap?lmal?d?r. Haz?r kuponlardan bu minvalde yard?m alabilirsiniz. Kombine kupon dahilinde mutlaka banko maçlara yer vermelisiniz. Ancak bu biçimde haz?rlanan kuponun tutma olas?l???n? art?rabilirsiniz. 

Bu noktada tak?mlar aras? seçim gerçekle?tirilirken oranlar?n realist olup olmad???n? da dikkate almal?s?n?z. Kay?t oldu?unuz sitede yer alan oran seviyesini piyasadaki bahis siteleri ile k?yaslamal?s?n?z. Bu ?ekilde risk analizi yapma imkan?n? da elde edebilirsiniz. 

Ziraat Türkiye Kupas? maçlar? özellikle banko maç aray???nda olan bahis severler için uygun bir segment olacakt?r. Birçok farkl? Anadolu tak?m? ile Süper Lig tak?mlar?n?n kar?? kar??ya geldi?i yar??malarda oranlar dü?ük olsa da banko olarak nitelendirilecek müsabakalar?n say?s? bir hayli fazlad?r.

Popüler ve Karl? Spor Ligleri  

Kombine kapsam?nda yüksek oranl? ve risk derecesi de dü?ük olan liglerden baz?lar? ?u ?ekilde s?ralan?r; 

  • ?ngiltere EFL Championship 
  • ?ngiltere Ulusal Lig 
  • ?spanya Copa Del Rey 
  • Danimarka DBU Kupas? 
  • ?skoçya Premier Lig 

Kuponunuzu bu ligler çerçevesinde olu?turarak elde edece?iniz kazan?m? üst noktaya çekebilirsiniz.

Cash Out ile Kazan?mlar?n?z? Art?r?n  

Bahis kuponunuza eklemi? oldu?unuz müsabakalar?n bir bölümü sizin tahmin etti?iniz ?ekilde sonuçlan?rken bir bölümün?n riskli oldu?unu fark ederseniz cash out yöntemini kullanmal?s?n?z. Bu yöntem bahis bozdurma olarak da nitelendirilmektedir. Örne?in bir kupon dahilinde 5 adet müsabaka bulunuyor. Bunlar?n 4 adeti sizin tahmin etti?iniz ?ekilde sonuçland?. Fakat geriye kalan 1 adet hala risk ta??maya devam ediyor. Bu noktada bahis kuponunuzu bozdurarak do?ru tahminde bulundu?unuz 4 müsabaka üzerinden kazan?m elde edebilirsiniz. Elde edilecek tutar kuponun ilk ederinden dü?ük olsa da en az?ndan eliniz bo? dönmeniz engellenecektir.