En Çok Kullanılan Bahis Çeşitleri

Posted by

En Çok Kullan?lan Bahis Çe?itleri

Online bahis piyasas?n?n gün geçtikçe geli?im gösterdi?ini söyleyebiliriz. Bu da online bahis siteleri ve yay?n ak??lar?na dahil etti?i çe?itler sayesinde mümkün olan bir ?ey. Yani son zamanlardaki pek çok nitelikli bahis sitesi, kullan?c?lar?n?n daha fazla kazanmas? ad?na önemli uygulamalar sunmaktad?r. Bu uygulamalar?n en dikkat çekici olanlar? da bahis çe?itleridir.

Bahis çe?itleri bir bahis kuponunda alternatif kazançlar elde edilmesini sa?lar. Özellikle söz konusu bahis türü anl?k hamlelerle ?ekil al?yorsa bu çe?itler kazanma ?ans?n? çok daha farkl? artt?rmaktad?r. ?ddaa bahis olu?umun en önemli kaynaklar?ndan bir tanesi olan bu türler sayesinde sizlerin de kazanma ?ans?n?z yükse?e ç?kabilir. Ancak bir bahis kuponunu elinize al?p i?lemeden önce bu türlere hakim olmaya da dikkat edin.

Biz de sizin için canl? bahis piyasas?n?n en önemli bahis çe?itlerini gözden geçirdik. Ortaya ç?kan bu ara?t?rma sayesinde de sizler bahis türleri ve uygulanabilirli?i hakk?nda sa?lam fikirler edinebilirsiniz. Genel olarak yüzlerce bahis çe?idinin var oldu?unu belirtelim. ??te en önemli bahis çe?itleri;

Alt / Üst Bahisleri

 

Online bahis piyasas?n?n en fazla ra?bet gören bahsi seçene?inden birisidir. Alt / Üst Bahisleri ilk bak??ta bahis severleri endi?elendirebilir. Çünkü buçuklu rakamlar her zaman kafa kar???kl??? ya?atmaktad?r. Ancak olay?n derinine indi?imiz zaman bu bahis türünün gayet avantajl? oldu?unu rahatl?kla ke?fedeceksiniz. Bu durumu alt / üst bahislerini çe?itlerine ay?rarak daha iyi aç?klayabiliriz.

2.5 alt? ve üstü: Bu türün en fazla tercih edilen seçene?idir. Keza her zaman fazla oynanma gibi bir özelli?e sahip. 2.5 alt? ve üstü bahislerinde 3 gol olmal?d?r. Yani iddaa oynad???n?z müsabakada 3 gol ve üzeri elde edilmi?se 2.5 üstü, 3 golden az olursa da 2.5 alt kupon de?eri olu?ur. Burada biraz da maç içerisinde at?lacak olan gol say?s?n?n tahmini önem ta??maktad?r.

3.5 alt? ve üstü: Yeni bir iddaa bahis türü oldu?unu söylemek mümkün. Ancak k?sa zaman içerisinde bahisçiler taraf?ndan benimsendi. Bu türde iki tak?m?n toplamda elde edece?i gol say?s? 4 ve üzeri olmal?d?r. Yani bu gol say?s? 4’ün alt?na dü?erse 3.5 alt?, üstüne ç?karsa 3.5 üstü olacak. Bu durumu bir maç sonucuyla da aç?klarsak;

4 -1 biten Fenerbahçe – Galatasaray kar??la?mas? 3.5 üstü bir bahis sonucu getirir, ancak bu kar??la?ma 2-1 sonuçlansayd? durum 3.5 alt? bahise dönü?ecekti.

Bu tarz alt/üst bahis seçenekleri sayesinde sizler maç sonucundan ziyade at?lan gollerin oda??nda bir sonuca da ula?abilirsiniz. Burada önemli olan ?ey her zaman sizlerin tahmin alan?n?z? geni?letmeniz olacakt?r.

?lk Yar? / Maç Sonucu Bahisleri

Bu bahis türü bütünüyle sonuç odakl? olmaktad?r. Bu da ilk yar? ile ikinci devrede maç tahmini yap?lmas?n? sa?lar. Yani burda daha fazla kazanmak isteyen bahisçilerin ilk yar? kazanma ?ans? dü?ük olan bir tak?ma oynamalar?nda yarar var. Bu kuponlar?n?za daha fazla hareket katar.

Mesela Tuzlaspor – Galatasaray kar??la?mas?nda ilk yar? Tuzlaspor’a ikinci yar? ise maç sonucuna dair bir bahis yapabilirsiniz. ?lk yar?y? önde kapatan Tuzlaspor sizlere daha fazla para kazand?r?r. Üstüne bir de maç sonucunu tahmin ederseniz kuponunuzu güvence alt?na alabilirsiniz. Yani burda önemli olan her iki yar? üzerinden yapaca??n? sonuç odakl? tahminlerdir. Biraz zor gözükse de al??t?rma yaparak kazançl? ayr?lma ihtimaliniz çok fazla olur.

Çifte ?ans, ?lk Yar? / ?kinci Yar? Bahisleri

Çifte ?ans bahisleri kaybetme olas?l???n? en alta dü?üren bahis çe?itlerinden biridir. Bu da bahis tutkunlar?n?n çok ho?una gider. Burada 3 farkl? tahmin yürütme durumu mevcut. ?lk bak??ta bu da çok zor gözükse de, tam tersine çok daha kolay oynanmaktad?r. Burada yapman?z gerekli olan ?ey kupon i?aretleme k?sm?nda normal bahisin d???nda birkaç düzenlemeye geçmek. Bu durumu örnek ile daha rahat anlatabiliriz.

Be?ikta? – Fenerbahçe kar??la?mas? üzerine yapaca??n?z çifte ?ans bahisinde 0-2 çifte ?ans oynayaca??m?z? farz edelim. Yani bu maça maç sonucu hem 0, hem de 2 vermi? olaca??z. Bunu kupon üstünde yaparken de maç sonucu k?sm?nda normal kupon üzerine i?aretleyeceksiniz. Yani hem 0, hem de 2 i?aretlenecek. Kolonlar?n alt k?sm?nda bulunan Ç bölümünü i?aretledikten sonra da çifte ?ans oynand???n? belirtmi? olacaks?n?z. Bu maç tahmin ?ekli gerçekten de pek çok bahis sever için can kurtaran konumundad?r. Bu sebepten sizlerin de muhakkak denemesi ve ona göre bahislerini ilerletmesi gerekiyor.