Bahiste İstatistik İncelemelerin Önemi

Posted by

Bahiste ?statistik ?ncelemelerin Önemi

Türkiye’de yakla??k 15 seneyi a?k?n bir süredir hat?r? say?l?r bir bahis piyasas? olu?maktad?r. Her geçen gün kendini güncelleyen ve pek çok farkl? detaylarla say?s?z f?rsatlar olu?turan bu piyasa, online yollardan çe?itli hamlelere ula??lmas?n? sa?lamaktad?r. Zira, ki?i günün her an?nda yaln?zca birkaç t?k ile bilgisayar veya telefonlar? üzerinden canl? bahis yapabilir, an? an?na çe?itli kazanç i?leyi?lerinden yararlanabilir.

Öyle ki bunun için bize kazanç imkan? sa?lamay? ba?aran bir çok önemi bahis sitesinin varl???ndan da bahsedebiliriz. Her ne kadar yabanc? uyruklu olduklar? için engellemeler ve akabinde yeni adreslere ta??nma evreleri ya?asalar da, bu bahis sitelerinin canl? bahis ve spor bahisi bölümleri çok yönlü olur.

Sizler güven veren bir bahis sitesine üyelik açt???n?z andan itibaren de günün her an?nda bahis hamlelerinizi geli?tirerek ilerleyebilirsiniz. Bu sizi belli bir noktadan sonra kazançl? bir yap?da ilerletmi? olacakt?r. Ancak bu hususla beraber sizlerin bahis yaparken ba?l?ca noktalar? da göz önüne alman?z gerek.

 Özellikle istatistik incelemeler bir canl? bahis kuponunu kuvvetli k?labilecek en önemli etmenlerden biridir. Ki?inin düzenli ?ekilde gerçekle?tirdi?i istatistik de?erlendirmeleri, o bahis kuponlar?ndaki genel olu?umlar? çok daha kuvvetli k?lacakt?r. Üstelik kar??n?za ç?kacak olan pek çok bahis seçene?i de bu tarz bir de?erlendirme a?amas? sayesinde daha garantici bir yap?da yön bulmaktad?r.

Canl? bahiste nas?l istatistik yap?lmal??

Canl? bahis sitelerine dahil oldu?unuz zaman canl? bahis bölümünde kar??n?za daimi olarak kendini güncellemekte olan s?k? bir maç program? ç?kacakt?r zaten. Bu program üzerinden sizler bahis yapmak arzu etti?iniz her kar??la?man?n pek çok muhtemel detay ile bilgi kaynaklar?n? göz önünde bulundurarak ilerlemelisiniz. Bu konuyla ilgili da ne ?ekilde istatistik a?amalar? gerçekle?tirece?inize dair sizler için ba?l?klar sunarak ilerlemek isteriz.

Tak?mlar?n son on haftas?n? inceleyin: Burada sizler bahis açmak arzu etti?iniz kar??laman?n her iki tak?m?n? da göz önüne al?n. Tak?mlar?n son kar??la?malar?nda kaç galibiyet, kaç beraberlik ve kaç yenilgi ald?klar? önemlidir. ?ç saha ve d?? sahalardaki performanslar? da canl? bahis ak??lar?nda önemli seçkileri sizler için sunacakt?r. Bu sebepten de tak?mlar?n gerçekle?tirdi?i önceki maçlar önemlidir.

Sakat ve cezal? oyunlar? ö?renin: Her oyuncunun bir tak?ma az veya çok muhakkak katk?s? olur. Bu sebepten sizler mevcut kar??la?mada sakat veya cezalar?ndan dolay? oynayamayacak olan futbolcular? iyi ö?renin. Bu futbolcular?n tak?mlar? için genel önemi ve sa?lam?? oldu?u katk?lar? da göz önüne alarak ilerledi?iniz zaman zaten gayet yerinde sonuçlar da elinizin alt?nda olacakt?r

Tak?mlar?n gol oranlar?n? de?erlendirin: Tak?mlar?n maç ba??na kaç gol att???, hangi dakikalarda daha fazla gol att???, gol yeme oranlar? ve gol att??? maçlarda kazanma derecelerini muhakkak inceleyin. Bu tarz a?amalarda sizler için iyi bahis kaynaklar?na dönü?mü? olacakt?r.

Topla oynama oranlar?n? inceleyin: Bahis yapmak istedi?ini tak?mlar?n topla oynama oranlar? da önemlidir. Bu oranlar? muhakkak inceleme alt?na al?n, ona göre bir etkile?im kurun. Bu ?ekilde ilerlemek daha da net bir kazanç ak???na olanaklar tan?yabilir.

Kart görme istatistiklerini inceleyin: Bir futbol tak?m?n?n kart görme durumu mevcut sonuca da muhakkak etki eder. O tak?mda hangi futbolcunun kart görme potansiyeli yüksek ve lig genelinde tka?m olarak ne kadar kart görüldü ?eklindeki etkile?imler bahis hamlelerinize de etkiler sa?layabilir.

Tüm bu hususlar?n beraberinde sizlerin canl? bahis yaparken daima heyecanl? ve ara?t?rmac? bir ruh ile ilerlemeniz de önemlidir. Öyle ki canl? bahis etkile?imi daima kendini güncel k?lan bir etmendir. Bu etkile?imlerin içine dahil oldu?unuz müddetçe de daha net ve çok daha seviyeli ad?mlar atabilirsiniz.